Публикуване

Публикуване

Сборник с доклади от VIII международна научна конференция

Том I tom1

Том II tom2

Сборникът е индексиран в: repec
Заявяване на сборника с доклади за индексиране в:

ebsco google

Публикуване на част от докладите в индексираното списание „Известия“ и „Годишник на ИУ“.