Икономически университет – Варна

Катедра „Икономика и управление на строителството“

гр. Варна 9002, бул. „Княз Борис I“ 77

e-mail: emc@ue-varna.bg