Редакционна колегия

Проф. д-р Пламен ИЛИЕВИкономически университет – Варна, България

Проф. д-р Константин КАЛИНКОВ Икономически университет – Варна, България

Проф. д-р Стоян СТОЯНОВИкономически университет – Варна, България

Проф. д-р Румен КАЛЧЕВИкономически университет – Варна, България

Проф. д-р Йорданка ЙОВКОВАУниверситет за национално и световно стопанство, България

Проф. д.э.н. Сергей МАКСИМОВСанкт-Петербургски държавен университет, Русия

Проф. д.э.н. Марина ЮДЕНКО Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Русия

Доц. д-р Иван ЖЕЛЕВИкономически университет – Варна, България

Доц. д-р Иван ЙОВЧЕВИкономически университет – Варна, България

Доц. д-р Божидар ЧАПАРОВИкономически университет – Варна, България

Доц. д-р Тодор РАЙЧЕВИкономически университет – Варна, България

Доц. д-р Катя АНТОНОВАИкономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Иво КОСТОВ Икономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Анна ГОСПОДИНОВА Икономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Севдалина ХРИСТОВА Икономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Милена ИВАНОВА Икономически университет – Варна, България

Ас. д-р Ваня АНТОНОВА Икономически университет – Варна, България

Aс. д-р Славомир ПАЛИЦКИУниверситет по икономика и бизнес – Познан, Полша

Старши преподавател д-р Изабела РАЦКА Висше професионално държавно училище
на президент Станислав Вайцяховски – Калиш, Полша