НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Изисквания

Докладите трябва да отговарят на следните технически изисквания:

 1. Обем – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография;
 2. Формат на страницата – А4 със следните отстъпи: отгоре 2 см, отдолу 2 см, отляво 3 см, отдясно 2 см;
 3. Заглавие – отпечатано с главни букви с удебелен шрифт Times New Roman – Size 14; името на автора(ите) през един празен ред под заглавието, Times New Roman- Size 12;
 4. Заглавие на английски език – отпечатано с главни букви и удебелен шрифт Times New Roman – Size 14; името на автора(ите) на латиница през един празен ред под заглавието, Times New Roman- Size 12;
 5. Резюме на английски език в обем до пет реда през един празен ред под името на автора(ите) – Size 10;
 6. Ключови думи на английски език – Size 10;
 7. Таблиците и фигурите се монтират в текста; заглавие на таблица – над таблицата, курсив, дясно подравняване; заглавие на фигура – под фигурата, курсив, центрирано;
 8. Основен текст – Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt с междуредие – 1 ред (Single) и с допълнително разстояние по 6 точки преди и 0 точки след всеки абзац; двустранно подравняване; отстъп в началото на всеки нов абзац – 0,5 см;
 9. Цитиране – Harvard short reference system;
 10. Име на файла: номер на тематичното направление, собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. Пример: 2_Ivan_Petrov.doc

Докладите, представени на конференцията и отговарящи на посочените условия и технически изисквания, ще бъдат публикувани от издателство „Наука и икономика” в сборник, който ще бъде индексиран в RePEc, Google Scholar и др.