Тематични направления

Основната цел на проявата е да бъдат представени практико-приложни решения и резултати от изследвания, обсъдени научно-изследователски въпроси и проблеми в следните тематични направления:

  1. Туризмът и социалните иновации
  2. Туризмът и технологичните иновации
  3. Иновативни туристически продукти
  4. Традиции и иновации в чуждоезиковото и интеркултурното обучение