Икономически университет - Варна

conference.ue-varna.bg

IT Иновации в образованието 2020

8-9 октомври

ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения“ (ИПС-2017)

АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ

РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС - ПЕРСПЕКТИВИ 2020

Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008г.

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Информационните технологии в бизнеса и образованието

Математиката като фундаментална и приложна наука

ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Актуални правни предизвикателства в икономиката

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Информатика, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност

TOURISM AND INNOVATIONS