Изисквания към авторите

Изисквания

Резюметата и пълният текст на докладите се подават онлайн. 

Моля, запознайте се с указанията за публикуване и изискванията към резюметата и докладите:

Възможности за публикуване

Избрани доклади на английски език ще бъдат публикувани в: