ue-varna logo

ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ue-varna logo

Сборник с доклади: sbornik Можете да изтеглите/разгледате сборника с доклади в pdf формат (3.3МБ)

Уважаеми колеги,

Академичният състав на катедра „Обща икономическа теория“ Ви кани за участие в тържественото честване на 80-тата годишнина на катедрата и провеждането на юбилейна научна конференция на тема: „ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”, която ще се проведе на 3 ноември 2017г. в Икономически Университет – Варна.

С уважение:
проф. д-р. Зоя Младенова
Ръководител катедра „ОИТ“

доц. д-р. Христо Мавров
Председател на организационния комитет

СЪДЪРЖАНИЕ:
за дискусия

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
за дискусия

 1. Методологични проблеми на взаимодействието между икономика и икономическа теория (релевантност на икономическата теория).
 2. Съвременни проблеми на икономиката.
 3. Нови развития в икономическата теория (Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, алтернативни школи).
 4. Икономическа теория и икономическа политика.
 5. Проблеми на взаимодействието между икономика и икономическа теория в преподаването.

Организационен комитет

 • Доц. д-р Христо Мавров - председател
 • Доц. д-р Калоян Колев
 • Гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
 • Гл. ас. д-р Александър Тодоров
 • Докт. Антон Петров

Научен съвет

 • Проф. д-р Зоя Младенова
 • Проф. д-р ик.н. Ивона Якимова
 • Проф. д-р Владимир Владимиров

Срокове

 • 06.10.2017- Изпращане на заявка за участие с резюме
 • 11.10.2017- Потвърждение за приемане на заявката
 • 27.10.2017- Изпращане на докладите
 • 30.10.2017- Потвърждение за приемане на доклада
 • 01.11.2017- Заплащане на такса участие

Участие

 • Такса: 40 лева
 • Банкова сметка IBAN: BG39BUIB98883129276200
 • BIC: BUIBBGSF
 • СИБАНК ЕАД
 • Основание: Такса участие на Вашите имена в конференцията на катедра „Обща икономическа теория“
Заявка за участие

Технически изисквания
за оформяне на докладите

 1. Обем на доклада – до 6 стр., вкл. таблици, графики, библиография;
 2. Формат на страницата – А4 със следните отстъпи: отгоре 2 см., отдолу 2 см., отляво 3 см., отдясно 2 см;
 3. Заглавие отпечатано с главни букви с удебелен шрифт Times New Roman - Size 14; името на автора(ите) през един празен ред под заглавието, празен ред, Times New Roman- Size 12;
 4. Заглавие на английски език отпечатано с главни букви с удебелен шрифт Times New Roman - Size 14; името на автора(ите) на латиница през един празен ред под заглавието, празен ред, Times New Roman- Size 12;
 5. Aнотацията на английски език, празен ред в обем до пет реда през един празен ред под името на автора(ите) - Size 10;
 6. Ключовите думи (key words) на английски език през един празен ред под анотацията - Size 10;
 7. Фигурите и таблиците се монтират в текста. Всички параграфи от основния текст да са подравнени двустранно с отстъп на първия ред 0,5 см;
 8. Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt с междуредие – 1 ред (Single) и с допълнително разстояние по 6 точки преди и 0 точки след всеки абзац. Отстъп в началото на всеки нов абзац – 0,5 см;
 9. Цитиране – Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране);
 10. Име на файла: номер на темата за дискусия, собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. Пример: 2_Ivan_Petrov.doc.

Можете да изтеглите готов шаблон на документ според посочените по-горе изисквания:

Изтегли шаблон за доклад

Организационният комитет си запазва правото да публикува доклади, представени от авторите на конференцията и отговарящи на посочените условия и технически изисквания.