Архив

Научни форуми

19.10.2023 г.

Националната научна конференция “Правото и бизнесът в съвременното общество” се състоя на 19.10.2023 за шеста поредна година. Научният форум, организиран от катедра „Правни науки“, традиционно събира учени и практици в полето на проблемите на правните и икономически изследвания.
Събитието уважиха много официални гости: д-р Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Ралица Герасимова – зам.-кмет по култура на Община Варна, Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, Питър Халпърн – постоянен юридически съветник на Американското посолство в Република България, Елена Косева – изпълнителен директор на „Св.св. Константин и Елена“ АД, проф. д-р Бистра Василева – зам.-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите и др.
Конференцията беше открита от доц. д-р Галина Йолова-Паскалева – ръководител на катедра „Правни науки“. Към участниците се обърна и проф. д-р Андрияна Андреева – областен управител на област с административен център Варна и председател на Организационния комитет на конференцията. Приветствия бяха отправени от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и д-р Ванухи Аракелян.
Пленарни доклади изнесоха проф. д.-р Стефка Наумова от ИДП при БАН на тема „Функционални характеристики на правното съзнание в контекста на релацията между правото и бизнеса“ и съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд – Варна на тема „Диалогът между алгоритми и параграфи – дигитална трансформация на съдебните системи и охраняване ценностите на правораздаването“.
Сборник с доклади, индексиран в RePEc.

12.10.2022 г.

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ се състоя на 12.10.2022 г. в Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка в рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ есенна научна сесия. С доклади във форума участваха представители от академичните среди от страната и чужбина – учени от ИУ – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, УНСС, СУ “Св. Климент Охридски”, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Медицинските университети в София и Пловдив, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ИДП при БАН и др. Традиционно се включиха и практикуващи юристи, магистрати и представители на бизнеса.
Сборник с доклади, индексиран в RePEc.

22.10.2021 г.

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ се състоя на 22.10.2021 г. в Икономически университет – Варна чрез видеоконферентна връзка в рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ есенна научна сесия. На форума бяха поднесени приветствия и поздравителни адреси от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. Борис Велчев – председател на Конституционния съд, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“, д-р Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Лиляна Савова – председател на УС на Камарата на медиаторите и институт „Итера“.
Сборник с доклади, индексиран в RePEc.

13.11.2020 г.

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ се състоя на 13.11.2020 г. в Икономически университет – Варна чрез видеоконферентна връзка в рамките на традиционната за катедра „Правни науки“ есенна научна сесия. Идеята на форума беше да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, актуални проблеми на дигитализацията в различни сфери на социалния и икономически живот. Конференцията беше посветена и на 100-годишнината от създаването на първото висше икономическо училище в България.
Сборник с доклади, индексиран в RePEc

8.11.2019 г.

Национална кръгла маса на тема: „Правото и бизнесът в съвременното общество“. Официални гости на форума бяха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, партньорите на катедрата от варненските Апелативен, Окръжен, Районен, Административен съд, началникът на Затвор – Варна Йордан Йорданов. За пореден път научният форум даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, посветени на различни проблеми, касаещи правната регулация на отделни икономически и социални взаимовръзки.
Сборник с доклади

15.11.2018 г.

Национална кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ в сътрудничество с катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна.

9.11.2018 г.

Национална конференция на тема: „Актуални правни предизвикателства в икономиката“, организирана от катедра „Правни науки“. Целта на форума беше да предостави възможност за разискване на проблематиката, свързана с актуални правни проблеми, касаещи съврменната икономическа среда. В този смисъл тя стана повод за среща на практици и учени от различни сфери на правното знание –правоприлагане и доктрина – академични учени, преподаватели, докторанти, съдии и представители на различни институции. След официалното откриване на конференцията започна работата по модули.
Сборник с доклади, индексиран в www.ceeol.com

21.09.2018 г.

Дискусионен форум на тема: „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“. Форумът е организиран от Научноизследователския институт при ИУ-Варна, катедра „Правни науки“ с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономитет.

08.06.2018 г.

Национална научна конференция на тема: „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“.
Сборник с доклади, индексиран в www.ceeol.com

20.04.2018 г.

Национална научна кръгла маса на тема: „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“.
Сборник с доклади, индексиран в www.ceeol.com

12.12.2017 г.

Кръгла маса на тема: „Екологичен бизнес и регионална сигурност – проблеми и добри практики”. Форумът беше организиран от катедри „Правни науки” и „Аграрна икономика” към Икономически университет – Варна.

03.11.2017 г.

Национална научна кръгла маса на тема: „Ролята на правото в съвременната икономика“.
Сборник с доклади, индексиран в www.ceeol.com

21.04.2017 г.

Международна кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство – регламентация, защита, перспективи“ с участието на представители на Европейския парламент

21.10.2016 г.

Национална научна кръгла маса на тема: „Правната наука и бизнесът – заедно за устойчиво развитие на икономиката“
Сборник с доклади, индексиран в www.ceeol.com

Студентски форуми

27.11.2018 г.

Студентска научна конференция на тема: „Правните знания по пътя към успеха“, организирана от катедра „Правни науки“. С доклади участваха студенти от ОКС „бакалавър“, специалности „Съдебна администрация“, „Публична администрация“, „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“.

12.04.2017 г.

Преглед на студентската научна дейност – секция „Правни науки” в две тематични направления: „Право и справедливост в съвременното общество” и „Правото и свободата на индивида”

18.11.2016 г.

Студентска научна конференция на тема: „Тенденции, перспективи и предизвикателства пред трудовото и осигурителното законодателство“

6.04.2016 г.

Преглед на студентската научна дейност – секция „Правни науки“