За конференцията

Национална конференция „Медиацията в различните обществени сфери“ 2023

        На 11.05.2023 г. в зала 1 на ИУ ще се проведе Национална конференция на тема „Медиацията в различните обществени сфери“.
        Конференцията се организира от Камара на медиаторите в България, Университетски център по медиация към Икономически университет - Варна и Институт „Итера“.
        Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери - образование, здравеопазване, съдебна система и публичен сектор. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.
        Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.
        Организаторите създават този форум с цел той да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията.
        Участието във форума ще бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.
        Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, които са заявили участието си дистанционно /онлайн/.
        Такса за участие не се дължи.
        В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация - Варна; Адвокатска колегия- Варна. Съдилища - районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори, организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.

Зала 1

ИУ-Варна

11.05.2023

10:00

Местата в залата са ограничени

Възможно е дистанционно участие

Споделяне

знание, опит, експертиза

Тематични направления

Национална конференция „Медиацията в различните обществени сфери“ 2023

  • Медиация в образованието
  • Медиация в съдебната система
  • Медиация в публичния сектор
  • Медиация в здравеопазването

Програма на конферециятаПълната програма на конференцията ще бъде публикувана на 25 Април 2023 г.

Зала 1, Икономически университет - Варна

Зала 1, Икономически университет - Варна, конферентна връзка

Кафе „Академика“

Зала 1, конферентна връзка

Зала 1, конферентна връзка

Организатори

Национална конференция „Медиацията в различните обществени сфери“ 2023

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Андрияна Андреева – Ръководител на Университетски център по медиация ИУ – Варна

Членове:
Лиляна Савова – Председател на Камара на медиаторите в България и Институт „Итера“
Венета Иванова – Камара на медиаторите в България и Институт „Итера“
доц. д-р Галина Йолова – Университетски център по медиация ИУ – Варна
доц. д-р Генка Рафаилова – Директор на Колеж по туризъм – Варна
доц. д-р Даниела Георгиева – Катедра "Счетоводна отчетност", ИУ – Варна
доц. д.н. Павел Петров – Катедра "Информатика", ИУ – Варна
гл. ас. д-р Диана Димитрова – Университетски център по медиация ИУ – Варна
Ива Игнатова – Юрист, ИУ – Варна
инж. Мариана Николова – Отдел "Ректорат", ИУ – Варна

НАУЧЕН СЪВЕТ

Доц. д-р Андрияна Андреева – Ръководител на Университетски център по медиация ИУ – Варна; Ръководител катедра „Правни науки“, ИУ – Варна
Доц. д-р Галина Йолова – катедра „Правни науки“, ИУ – Варна
Доц. д-р Андрей Александров – ИДП при БАН
Katarzyna Szymańska – Head of the Department of Economics and Management on Ignacy Mościcki University of Applied Sciences in Ciechanów

Контакти

За повече информация можете да се обръщате към организаторите:

052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

Университетски център по медиация към ИУ-Варна, e-mail: mediation@ue-varna.bg

Институт „Итера“, e-mail: office@itera.bg

Камара на медиаторите в България, e-mail: office@mediatorite.bg


Преглед на по-голяма карта