За четвърта поредна година в Икономически университет – Варна се проведе международната научно-практическа конференция „Управление на човешките ресурси“, организирана от представители на 5 катедри – „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, „Аграрна икономика“, „Икономика и организация на туризма“, „Управление и администрация“ и „Информатика“.

Форумът на 30.09.2022 г. даде възможност на учени, докторанти, студенти, специалисти от бизнеса и публичната администрация да споделят идеи, опит и експертиза в областта. Участието в конференцията беше присъствено и дистанционно. Основен акцент бе поставен върху ползите от дигитализацията, иновативните подходи за управление на хората в организациите, предизвикателствата пред организацията на работа в условията на криза.

С доклади в конференцията участваха представители от всички варненски университети, учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ВУЗФ, НБУ, Тракийски университет, Пловдивски университет, Югозападен университет, Русенски университет, БАН, както и  представители на академичните среди от три континента – от Португалия, Полша, Румъния, Литва, Латвия, Египет, САЩ, Словакия, Украйна.

Традиционно участваха и много представители на бизнеса, HR специалисти и мениджъри от KBC Global Services, Action Coach, Вюрт България, БТ Девелопмент Сървисиз АД, Клунтех, Варненска Туристическа Камара, „Пластхим“ АД и др.

Приветствие към участниците и гостите отправи ректорът на Икономически университет – Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, който връчи и грамотите на трите екипа от студенти, заели призовите места в проведения на 29.09.2022 г. първи за ИУ-Варна уъркшоп за студенти по управление на хората в организациите. В приветствието си към участниците Ректорът на ИУ-Варна посочи, че през последните 13 г. се наблюдава устойчив ръст на компаниите, които в търсене на подходящи хора за наемане не могат да намерят златното сечение между технически умения и човешки характеристики. Според проф. Станимиров целта е на изхода на образователната система да се осигурят млади хора с готовност да стартират собствени бизнеси, както и на хора с висока степен на пригодност за заетост.

Широк отзвук и дискусия предизвика пленарната сесия на конференцията. Пленарни лектори бяха:

  • Проф. д.с.н. Цветан Давидков от СУ “Св. Климент Охридски” с доклад на тема „Ценностен портрет на поколенията в българските организации“;
  • Анета Кий – основател на Aedea Partners LLC, САЩ, която представи темата „Distributed Workforce“;
  • Доц. д-р Алаа Таг Елдин Мохамед – Ръководител на катедра „Бизнес администрация“ в Университет South Valley, Египет с доклад на тема „Enhancing Role of Human Resource Management in Digital Transformation of Egyptian Universities“;
  • Проф. д-р Мигел Магелаеш – директор на Европейски институт за висше образование – Фаф, Португалия, с доклад на тема „VUCA times demand agile teams“.

В рамките на дискусионните панели по трите направления на конференцията бяха представени изводи и резултати от докладите на участниците, бяха споделени добри управленски практики и становища от HR специалистите.

В първия панел във фокуса на дискусията бяха иновативните подходи за управление на хора. Интерес предизвикаха темите, свързани с лидерството, задържането на талантите, корпоративната социална отговорност, теорията на кариерното строителство и др., като плакет за „Най-добър доклад“ от направлението „Иновативни подходи при управлението на хора“ получи доц. д-р Добрин Добрев от Икономически университет – Варна за доклада „Лидерството невъзможно“.

Във втория панел „Управление на човешките ресурси в дигиталната ера“ бяха разисквани теми, свързани с качествените характеристики на човешкия капитал в условията на индустрия 5.0, хронологията на живота и платения труд, влиянието на емоционалната интелигентност, дигиталните умения и др. Плакет за „Най-добър доклад“ получи докторант Марияна Банкова от Тракийски университет – Стара Загора.

В третия панел „Предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза“ акцентите бяха поставени върху проектирането на длъжностите в организацията в условията на криза, предизвикателствата пред управлението на хора през 2022 г., интегрираното управление на персонала, организационните промени и др. Гл. ас. д-р Божана Стойчева от Русенски университет „Ангел Кънчев“ получи плакета „Най-добър доклад“ в това направление.

Конструктивните дискусии, високото ниво на представените доклади и представените добри управленски практики от бизнеса за пореден път доказаха, че научно-практически форум на такава тематика, който е единствен в България, е изключително полезен както за изследователите, така и за специалистите от практиката. Това беше изразено и в споделените от участниците по време на форума и в социалните мрежи отзиви.

Препоръчани статии