Тематични направления

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВИЯ ПАЗАР И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА

Повече подробности
Тематични направления

Публикуване

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде издаден в издателството на ИУ-Варна – „Наука и икономика“ и индексиран в: Google Scholar, RePEc and CEEOL . Сборникът е включен в националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране чрез Националния център за информация и документация .