В конференцията може да се участва максимално с два доклада, презентация и/или становище (лично или в съавторство).

Посочват се само имената на участника за кореспонденция.
Изписва се само e-mail адресът на участника за кореспонденция.