В конференцията може да се участва максимално с два доклада – лично или в съавторство.

 • Обем на доклада: не повече от 8 страници (А4), включително фигури, графики, таблици и литературни източници.
 • Размер на белите полета на страницата в сантиметри: 2.5 см за всички страни на листа.
 • Страниците не трябва да се номерират и не трябва да имат бележки под линия.
 • Докладите трябва да бъдат написани в .doc или .docx формат (MS Office Word 97-2003 или по-висока).
 • Файлът с доклада трябва да носи името на своя автор (Пример: име_фамилия.doc).
 • Форматиране на текста:

Шаблон на доклада (БГ) Paper template (EN)

Структура на доклада:

 • Title in English: not exceeding 100 characters.
 • Name of Author(s) in Latin: First and last name of the Author/Authors.
 • Author(s) Affiliation in English: Full name of organization not abbreviation.
 • Abstract in English: The abstract is a mandatory element that should summarize the contents of the paper and should contain 80 – 100 words.
 • Keywords in English: at least three and maximum five keywords in Alphabetical Order. Keywords should be separated by semicolons. The first letter of each keyword should be capitalized.
 • JEL code: достъпeн на http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html.
 • Заглавие на български език: не повече от 100 символа.
 • Име на автора(ите): Име и Фамилия на Автора/Авторите.
 • Институция на автора: Пълно име на организацията, а не абревиатура.
 • Въведение: посочва целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда изследователските въпроси и хипотези.
 • Основна част: текст, таблици, фигури, формули с позовавания, източници на данните. Тази част може да е разделена на няколко подчасти.
 • Таблици: Таблиците, вмъкнати в текста, трябва да са черно-бели и да са редактируеми (таблиците трябва да са форматирани като текст, а не като картинка). Таблиците трябва да бъдат цитирани в текста. Таблиците трябва да са номерирани в арабски цифри. Думата ‘Таблица’ и номера трябва да са дясно подравнени. Името на таблицата е на нов ред, центрирано. Таблици по-големи от една страница не се препоръчват. Под таблицата трябва да е посочен източникът на информацията или, че информацията е резултат на собствено проучване на автора или, че е на базата на проучвания на други автори.
 • Фигури: Фигурите, вмъкнати в текста, трябва да са черно-бели и да са редактируеми. Фигурите трябва да бъдат цитирани в текста. Наименованието на фигурите се поставя под тях. Фигури по-големи от една страница не се препоръчват. Под фигурата трябва да е посочен източникът на информацията или, че информацията е резултат на собствено проучване на автора или, че е на базата на проучвания на други автори.
 • Формули: За формулите използвайте редактора на формули MS Equation. Формулите трябва да са центрирани, а техният пореден номер, поставен в скоби, да е дясно подравнен.
 • Позовавания в текста: Всички позовавания в текста трябва да бъдат поставени в скоби, съдържащи фамилия на автора, следвани от годината на издаване на публикацията. В случаите, когато изречението вече съдържа името на автора е необходимо да се постави в скоби само годината. Когато се цитират няколко автора, използвайте точка и запетая, за да раделите позоваванията: (Verlinde, 2009; Atkins & Rundell, 2008). За цитиране на номер на страница използвайте следния формат: (Rundell, 2012: 49) или (Rundell, 2012: 49-51). Когато позоваването има повече от три автори, се цитира името само на първия автор, последвано от др.
 • Подчасти: Текст, таблици, фигури, формули с позовавания, източници на данните.
 • Заключение: Може да включва изводи от изследването, препоръки за практиката, ограничения от проведеното проучване и предложения за по-нататъшни изследвания.
 • Бележки (ако е приложимо): Бележките под линия не се препоръчват. Ако се налага използването на т.н. „бележки”, те се индексират с арабски цифри (моля, имайте предвид, че цифровият индекс следва препинателния знак) и се поясняват в края на доклада, преди списъка с използваната литература.
 • Използвана литература: Всички източници, посочени в списъка с използваната литература, трябва да са цитирани в текста. Библиографията се подрежда по азбучен ред в един общ списък и се номерира. Цитирането в текста (и описанието на използваните източници) се извършва по Harvard System of short references.

Доклади, които не отговарят на описаните изисквания, няма да бъдат приети.