Указания за участие


 1. Докладът може да бъде написан на български, английски или руски език.
 2. Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на приетите доклади. Отговорността за съдържанието е на автора (колектива).
 3. Текстът да бъде записан във формат на Microsoft Word (doc или docx) със следното оформление:
  • Обем: до 8 страници, вкл. фигури, таблици, използвана литература, резюме и ключови думи.
  • Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2.3 cm, Bottom – 2 cm, Left – 2.5 cm, Right – 2 cm; Footer – 1 cm. Номерация на страниците - долу, центрирано.
  • Заглавие: Font: Arial, Font style: Bold, Size: 16 pt; Alignment: Center; Line spacing: 1.5.
  • Автор(и): под заглавието след един празен ред - научно звание и степен, име и фамилия на автора (авторите); на нов ред – организация и е mail адрес – Font: Arial, Size: 14 pt, Font style: Regular; Alignment: Center.
  • Резюме и ключови думи: под автора(и) след един празен ред следва резюме на доклада – до 8 реда; след резюмето ключови думи – до 5 – Font: Times New Roman, Size: 14 pt, Font style: Regular, Alignment: Justify; Line spacing: 1.5; Special/First Line: 2 cm.
  • Основен текст: под ключовите думи и след един празен ред – Font: Times New Roman, Size: 14 pt; Line spacing: 1.5; Alignment: Justified, Special/First Line: 2 cm.
  • Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, в рамките на текстовото каре; под фигурата – номер и наименование – Font: Times New Roman, Size: 14 pt; Alignment: Center.
  • Таблици: над таблицата – номер – Font: Times New Roman, Size: 14 pt; Alignment: Right; на нов ред наименование – Font: Times New Roman, Size: 14 pt; Alignment: Center.
  • Цитиране: указва се в текста чрез вмъкване на бележка под линия в края на страницата с последователна номерация в рамките на доклада.
  • Използвана литература: списъкът се подрежда се в азбучен ред по фамилията на първия автор, номерирана и описана съгласно библиографските стандарти.
 4. Докладът трябва да бъде изпратен на e-mail адрес confinf2014@ue-varna.bg в указания срок.

Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISBN код. Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на изискванията, не са представени в регламентирания срок, не са изнесени на конференцията или авторите им не са заплатили таксата за участие.