Заявка за участие

В конференцията може да се участва максимално с два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.

(при съавторство формата се копира и всеки съавтор попълва отделно заявка и се предават заедно като колектив)
(или заемана длъжност в бизнес организацията)