Указания

В конференцията може да се участва с до два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.

Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници.

Докладите се изготвят на български или английски език в съответствие с изискванията и макетния файл, който може да изтеглите от тук:

Докладът се изпраща в електронен вариант на e-mail: conference_ls@ue-varna.bg или чрез уебсайта на конференцията – страница “Заявка”, придружен с копие от документа за платена такса.

До участие се допускат само доклади, които отговарят на предварително обявените изисквания и не надхвърлят максималния обем. Всички публикувани материали ще бъдат рецензирани от утвърдени и водещи в съответната научна област специалисти, включени в Научния съвет. Отговорността за съдържанието на доклада е на авторите.

Предвижда се публикуване на докладите в периодичното издание “Правото и бизнесът в съвременното общество” с ISSN 2603-5073, което е вписано в Националния референтен списък на НАЦИД. След отпечатване на сборника ще се предприемат стъпки за неговото индексиране.

Регламент за изнасяне на доклада:

  • Времето за представяне на доклада /становище, изказване/ е до 10 минути;
  • Осигурява се използването на мултимедия.