Изисквания

Работни езици

  • български; английски
  • български и английски език задължително за резюмето на доклада
  • английски език за публикация в Cambridge Scholars Publishing /по желание на автора/

Изискванията към докладите са следните:

Максимален

обем:

Обемът на изпратените ръкописи трябва да бъде между 3000 и 5000 думи, но неповече от 10 стр. (заедно с резюмето и списъка на използваната литература).
Размер на страницата и полетата Размер на страницата A4 с полета 2,5 см от всяка страна
Структура и основни раздели: Структурата на основния текст на доклада включва следните раздели: въведение (актуалност на проблема), изложение (литературен обзор, методика и резултати на изследването, дискусия) и заключение (принос за развитието и перспективност на изследвания проблем).
Заглавие,

име (-на) на автора (-ите), название на институцията, е-мейл(-и)

Заглавието на ръкописа трябва да бъде центрирано и изписано с главни букви на български и английски език (Times New Roman, 14 Bold). Оставете един празен ред след заглавието.
Формат Times New Roman 12pt, центрирано.

автори (име и фамилия, без титли и съкращения) – на български език;

месторабота – на бълг. език; e-mail адрес

Празен ред

автори (име и фамилия, без титли и съкращения) – на английски език;

месторабота – на английски език, e-mail адрес

Оставете два свободни реда след това.

Резюме (Abstract)

и Ключови думи

(Key words):

Текстът на резюмето и ключовите думи (до 5) не се центрира.

Първо се изписва текстът на резюмето и ключовите думи на български език, а през един ред и на английски език..

Шрифт на резюмето: Times New Roman 10pt, single spacing, justified.

Шрифт на ключовите думи: Times New Roman 10pt, italic

Оставете два празни реда след текстовете на резюмето и ключовите думи на английски език

Основен текст на доклада: Times New Roman 12pt, single spacing, justified.

Първият ред на всеки параграф да е с отстъп навътре 0,5 cm.

Между всеки раздел трябва да има един свободен ред.

Таблици и фигури

((диаграми, схеми и снимки):

Таблиците и фигурите към доклада трябва да бъдат черно-бели, позиционирани в текста и номерирани последователно с арабски цифри според реда на цитиране.

Оригиналните файлове в Excel, TIFF във формат JPEG трябва да бъдат изпратени отделно.

Всички съпровождащи надписи трябва да бъдат с шрифт Times New Roman 10pt, bold, центрирани и разположени над таблиците и под фигурите.

Литературни източници: При цитиране на литературен източник в текста на доклада се изписва фамилията на автора и годината на публикацията (Kluver 2014) или (Myron and Koester, 1993) – при цитиране на източник с двама автори, или (Marinov et al., 2014) – при цитиране на източник с повече от двама автори.

Списъкът на използваните литературни източници, номериран и подреден в азбучен ред, трябва да отговаря на Харвардския реферативен стил. Оформя се с шрифт Times New Roman, 10 pt.