27-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ”

Сборник 2012 г.

На 30 ноември 2012 г. се проведе 27-ма научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”, ежегодно организирана от катедра „Икономика и управление на строителството” при Икономически университет – Варна. В конференцията взеха участие водещи специалисти в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост, както от страната, така и от чужбина.

Официални гости на конференцията бяха Дарина Бобева – председател на Съвета на регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България; Стефан Бянов – член на Съвета на регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България; Мариана Тороманова – председател на Варненската асоциация на недвижимите имоти към Национално сдружение недвижими имоти; Стефан Великов – директор на Бизнес център – Владислав, гр. Варна към „Алианц Банк България” АД; Диян Вълков – мениджър „Пазар недвижими имоти” – Група Варна към „Сосиете Женерал Експресбанк” АД; Диана Иванова – член на управителния съвет на Национално сдружение недвижимите имоти, управител на Агенция за недвижими имоти „Омега” – гр. Бургас; Кирил Георгиев – член на управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България, собственик на Агенция за недвижими имоти „Имилекс” ООД; Добромил Добрев – управител на „Явлена Импакт” ООД и др. За поредна година почетни гости и участници в конференцията бяха представители на Държавения инженерно-икономически университет (Санкт-Петербург, Русия) – проф. д.и.н. С. Максимов и проф. д.и.н. Николай Чепаченко, както и проф. д.и.н. Татяна Маслова – Санкт-Петербургски държавен университет по икономика и финанси.

Конференцията беше открита от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството”. Обръщение към участниците отправиха също проф. д.и.н. С. Максимов – Русия; проф. д.и.н. Татяна Маслова – Русия; проф. д-р Снежина Томова – катедра „Физическо възпитание и спорт”, ИУ – Варна; доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител катедра „Икономика и управление на търговията”, ИУ – Варна; проф. д-р Йорданка Йовкова – ръководител катедра „Икономика на недвижимата собственост”, УНСС – София; Дарина Бобева – КНОБ, РК – Варна; Мариана Тороманова – НСНИ. Беше представен и поздравителен адрес от доц. д-р Росен Николаев – ръководител катедра „Математически науки”, ИУ – Варна.

Конференцията протече в три заседания, като представянето на докладите (общо 47 научни разработки) беше организирано в пленарно заседание и две секции (вж. Програма за провеждане на конференцията).

Третото, заключително заседание на конференцията премина под формата на дискусия по въпроси, възникнали в хода на изложенията. Разискванията започнаха с изказване на проф. д-р Петко Близнаков – представител на първия випуск, завършил специалност „Икономика на строителството”, който акцентира върху културата на строителното предприемачество и необходимостта от внедряване на социалните и хуманитарни аспекти в областта на предприемачеството и недвижимата собственост. Внимание беше обърнато на връзката между архитектура и култура, както и на възможностите за „рециклиране на архитектурата”, а именно – „не само да черпим от природата, но и да използваме това, което вече съществува”. Разгледани бяха също въпроси като: последици върху пазара на недвижими имоти, туризма и икономиката като цяло от продажбата на недвижими имоти на чужденци; характер на членството на лицензираните оценители в съответни организации и условия за отнемане на сертификат за оценителска правоспособност; гаранционни срокове в строителството и необходимост от създаване на механизми за защита интересите на собствениците; перспективи пред таймшеър бизнеса с недвижими имоти в България; нови тенденции в управлението на недвижимата собственост и пр.

Като заключение на разискванията, проф. д-р Пл. Илиев обърна внимание на значението на корпоративната ценностна система и разликата между ценностната система в България и Европа, призова за по-голяма съпричастност на бизнеса в образователния процес, с което конференцията беше официално закрита (вж. повече снимки от конференцията).