ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
И 28-МА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ”

На 29 ноември 2013 г. се проведоха Тържествено събрание, посветено на 60-та годишнина от създаването на катедра „Икономика и управление на строителството“ към Икономически университет – Варна и 28-ма научно-практическа конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”.

Сборник 2013

Почетни гости на тържественото събрание бяха проф. Петко Близнаков – представител на първия випуск, завършил специалност „Икономика на строителството” през 1951 г., проф. д-р ик. н. Сергей Максимов – ръководител катедра „Икономика и управление на недвижимата собственост” към Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Русия, проф. Кинг Ниенке – възпитаник на катедра ИУС ипреподавател към Университет по наука и технологии – Ривър Стейт, Нигерия, проф. д-р Йорданка Йовкова – ръководител катедра „Недвижима собственост” към Университет за национално и световно стопанство – София, Добромир Ганев – зам.-председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти, проф. д-р Данчо Данчев – декан на Стопански факултет към ИУ – Варна, проф. д-р ик. н. Николинка Сълова – ИУ – Варна, проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов – ИУ – Варна и др.

Поздравителни адреси и приветствия поднесоха гости, присъствали на Тържественото събрание: проф. д-р Йорданка Йовкова (с поздравителен адрес от катедра „Недвижима собственост” към УНСС – София), проф. д-р ик. н. Сергей Максимов (с поздравителен адрес от Санкт-Петербургски държавен икономически университет), проф. Кинг Ниенке, проф. д-р Данчо Данчев (с поздравителен адрес от Стопански факултет към ИУ – Варна), Добромир Ганев (с поздравителни адреси от Национално сдружение недвижими имоти – София и от Форос – Национална компания недвижими имоти), проф. Петко Близнаков, проф. д-р ик. н. инж. Цвети Даковски – ръководител катедра „Организация и икономика на строителството” към Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (с поздравителен адрес от УАСГ – София), доц. д-р Тодорка Атанасова – декан на факултет Информатика към ИУ – Варна (с поздравителен адрес от факултет Информатика към ИУ – Варна), доц. д-р Слави Генов – декан на Финансово – счетоводен факултет към ИУ – Варна, проф. д-р  Марин Нешков – декан на факултет Управление към ИУ – Варна, доц. д-р Стоян Маринов – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна (с поздравителен адрес от Колеж по туризъм – Варна), доц. д-р Гена Велковска – възпитаник на катедра ИУС и преподавател към Тракийски университет – Стара Загора, д-р Джордже Догареску – Национална асоциация на лицензираните оценители в Румъния, проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Дарина Бобева – председател на Съвета на Регионална колегия –  Варна към Камара на независимите оценители в България (с поздравителен адрес от КНОБ – РК Варна), Мариана Тороманова – председател на Варненската асоциация на недвижимите имоти към Национално сдружение недвижими имоти (с поздравителен адрес от НСНИ – РС Варна).

Поздравителни адреси бяха получени и от катедра „Финанси”, катедра „Обща икономическа теория”, катедра „Правни науки”, катедра „Икономика и управление на индустрията”, катедра „Икономика и управление на търговията”, катедра „Стокознание”, катедра „Аграрна икономика”, катедра „Информатика”, катедра „Статистика”, катедра „Математически науки”, катедра „Физическо възпитание и спорт”, катедра „Стопанско управление”, катедра „Маркетинг”, катедра „Икономика и организация на туризма”, катедра „Международни икономически отношения”, катедра „Философски науки”, Център за продължаващо обучение към ИУ – Варна, Недялка Бочева – възпитаник на катедра ИУС.

Връчен бе почетен знак (плакет) на Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, който поднесе проф. д-р ик. н. инж. Цвети Даковски.
Изнесен беше доклад за развитието на катедра „Икономика и управление на строителството” и специалностите към нея от ръководителя на катедрата – проф. д-р Пламен Илиев.

60 години катедра „Икономика и управление на строителството“

За принос към развитието на катедрата, икономическата наука и обучението на студентите бяха удостоени с почетни дипломи: проф. д-р Стефан Хрелев – преподавател, работил в катедра ИУС, проф. д-р Петко Близнаков – представител на първия випуск, завършил специалност „Икономика на строителството” през 1951 г.,проф. д-р ик. н. Николинка Сълова – ИУ – Варна, проф. д-р ик. н. инж. Цвети Даковски – ръководител катедра „Организация и икономика на строителството” към УАСГ – София, проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов – ИУ – Варна, проф. д-р Йорданка Йовкова – ръководител катедра „Недвижима собственост” към УНСС – София.
За принос към развитието на партньорството между катедрата, бизнеса и публичната администрация бяха удостоени с почетни дипломи: инж. Пламен Андреев – управител на „Планекс Холдинг” ООД, Атанас Костурков – управител на „Комфорт” ООД, инж. Росен Колелиев – управител на „Пътища и мостове” ООД, инж. Христо Димитров – председател на Камара на строителите в България – Областно представителство Варна, Георги Павлов – изпълнителен директор на „Адрес недвижими имоти” АД, Страхил Иванов – управител на „Явлена” ЕООД, Добромир Ганев – управител на „Форос – Национална компания недвижими имоти” и зам.-председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти, инж. Таня Антонова – управител на „Логос” ЕООД, Дарина Бобева – председател на Съвета на Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България, адв. д-р Бисерка Маринова – управител на „Лега Реал” ЕООД.
За принос към развитието на международното сътрудничество между катедрата и други научни звена бяха удостоени с почетни дипломи: проф. д-р ик. н. Вячеслав Бузърев – ръководител катедра „Икономика и управление на строителството” към Санкт-Петербургски държавен икономически университет, проф. д-р ик. н. Сергей Максимов – ръководител катедра „Икономика и управление на недвижимата собственост” към Санкт-Петербургски държавен икономически университет, с което тържественото събрание беше официално закрито.
Отбелязването на тържественото събитие продължи с провеждане на 28-ма научно-практическа конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”, ежегодно организирана от катедра „Икономика и управление на строителството” към Икономически университет – Варна. В конференцията взеха участие водещи специалисти в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост от страната и чужбина.

Конференцията беше открита от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството”. Конференцията протече в три заседания, като представянето на докладите (общо 57 научни разработки) беше организирано в пленарно заседание и две секции.
Третото, заключително заседание на конференцията премина под формата на дискусия по въпроси, възникнали в хода на изложенията: кой следва да инициира създаването на фасилити мениджмънт клъстери; проблеми на социалната икономика като подсистема на националната и недостатъчното й развитие както на местно, така и на централно равнище; основни рискове за купувача при закупуване на обекти при незавършено строителство и др. След края на разискванията конференцията беше официално закрита.