29-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“
Посветена на 100 години от построяването на академичната сграда на
Икономически университет – Варна

Сборник 2014
Сборник 2014

На 28 ноември 2014 г. се проведе 29-та международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, ежегодно организирана от катедра „Икономика и управление на строителството“, посветена на 100-годишнината от построяването на академичната сграда на Икономически университет – Варна.
В конференцията взеха участие водещи специалисти в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост от страната и чужбина. Конференцията беше открита от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството“.
В своето обръщение, проф. Илиев акцентира на историята, свързана с академичната сграда на Икономически университет – Варна. Проектът на сградата е дело на арх. Никола Лазаров, един от водещите български архитекти от началото на миналия век. Автор на скулптурната композиция над централния вход на сградата е Кирил Шиваров, създал още бронзовите фигури на братята Евлоги и Христо Георгиеви пред Софийски университет, лъвските фигури пред Съдебната палата, паметника на връх Шипка и др.
Ръководител на строежа на академичната сграда е арх. Дабко Дабков, а изпълнител на строежа – строителният предприемач Слави Димов. Вековният юбилей на емблематичната за Варна сграда на Икономически университет е повод да се обърнем отново с уважение към историята и да си припомним имената и делото на вдъхновителите, положили преди близо век основния камък на първото Висше търговско училище в България.
Провеждането на 29-та международна научно-практическа конференция се свързва и с навършването на 65 години от създаването на специалност „Икономика на строителството“ (1949 г.). Актуалността на темата на конференцията – „Строително предприемачество и недвижима собственост“ – произтича от особения характер на икономическата среда в България, като в значителна степен се предопределя от проблемите, свързани с банковата сфера, строителството и управлението на недвижимата собственост.
Официални гости на конференцията бяха Христо Илиев – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на AG Capital; Дарина Бобева – Председател на Съвета на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България; Мариана Тороманова – Председател на Варненската асоциация на недвижимите имоти към Национално сдружение недвижими имоти; Хайнц Херман Компернас – Зам. директор отдел „Инвестиции и проектиране“ на „Албена“ АД; Людмил Велинов – Управител на „Велинов Консулт“ ЕООД; Диян Вълков – Мениджър „Пазар недвижими имоти“ – Група Варна към „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Красимир Тодоров – Съветник „Продажби на недвижими имоти“ към „Пътища и мостове“ ЕООД; инж. Николай Николов – Зам. гл. инж. на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД; Николай Атанасов – Remax Недвижими имоти; Златан Енчев – „Софийски имоти“ ЕАД; Ивайло Калпачев – „Феникс Инженеринг Груп“ ЕООД.
Международните участници, които лично представиха своите доклади на конференцията бяха: проф. д-р ик. н. Вячеслав Бузърев от Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Русия; проф. д-р ик. н. Марина Юденко от Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Русия; д-р Славомир Палицки от Икономически университет – Познан, Полша; ас. Изабела Рацка от Висше държавно училище – Калиш, Полша; д-р Джордже Догареску – член на Националната асоциация на оценителите в Румъния.
Поздравления към участниците в конференцията отправиха проф. д-р ик. н. Ивона Якимова – катедра „Обща икономическа теория“, доц. д-р Танка Милкова – катедра „Приложна математика“, доц. д-р Маргарита Бъчварова – катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна.
Конференцията протече в три заседания, като представянето на докладите беше организирано в пленарно заседание и две секции. Третото заключително заседание премина под формата на дискусия, по въпроси възникнали по време на представяне на докладите. Дискутирани бяха въпроси свързани със суперфицията като обект на отчитане и данъчно облагане, разходите за фасилити мениджмънт чрез аутсорсинг, инвестиционния пазар на недвижими имоти, качеството на услугите, предлагани от агенциите за недвижими имоти, приложението на математически модели в сектор строителство и операции с недвижими имоти и други.
В своето обръщение за закриване на конференцията, проф. Пламен Илиев изрази убеденост, че дискусията по проблематиката на докладите, изводите и препоръките в тях са довели до теоретични и практико-приложни обобщения, които ще бъдат изключително полезни и ще способстват за развитието на икономическата теория, модернизиране на университетското образование и доближаване на учебното съдържание на специалностите „Икономика на строителството“, „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес икономика“ до потребностите на бизнеса и публичната администрация.