33-ТА  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“
65 ГОДИНИ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

Сборник 2018

В научния форум се проведе на 30 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна. В него участваха представители на академичната общност от ИУ – Варна, Университета за национално  и  световно  стопанство – София, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, Санкт Петербургския  държавен  икономически  университет,  Петербургския  държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I”, Университета по  икономика и бизнес – Познан, Полша, Икономически университет – Краков,  Полша, Висшето държавно училище – Калиш, Полша, както и представители на бизнеса и браншови организации („Явлена“ ЕООД и Националната асоциация на оторизираните оценители в Румъния).

Официални гости на събитието бяха представители на Камарата на независимите оценители в България, Националното сдружение недвижими имоти, фирми от строителния бранш, агенции за недвижими имоти, Варненската търговско-индустриална камара и др.

По случай конференцията бяха получени поздравителни адреси от зам.-ректора по учебна работа на Санкт-Петербургския  държавен  икономически  университет проф. д.ик.н. Елена Горбашко, зам.-ректора по учебна работа на Петербургския  държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I” проф. д.т.н. Тамила Титова, ректора на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, както от ръководители на катедри и други звена в ИУ – Варна.

Научният форум бе открит от проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата на проф. Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството за приветствие. В своето обръщение към участниците и гостите проф. Илиев акцентира върху това, че е рядко явление провеждането на конференция 33 години поред. Началото на това събитие е поставено от проф. Станислав Хаджиев и проф. Георги Димитров – хора с голям принос за развитието на Икономически университет – Варна. Проф. Илиев изрази своето задоволство, че в конференцията има участници от различни университети и бизнес организации, което ще доведе до теоретични обобщения и приложни решения, полезни за всички.

Поздравление към участниците в конференцията отправи проф. д-р Данчо Данчев – декан на Стопанския факултет, който отбеляза, че катедра „Икономика и управление на строителството“ се е утвърдила като водеща не само в Стопанския факултет и Икономически университет – Варна, но и на национално равнище. Успехите на катедрата са повод за гордост.

Ректорът на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов благодари за поканата за участие в конференцията и изрази мнение, че проф. д-р Пламен Илиев е достоен продължител на делото на проф. Станислав Хаджиев и проф. Георги Димитров.

Конференцията беше организирана в три заседания. Заключителното заседание премина под формата на дискусия по въпроси, свързани с възможностите за инвестиции в недвижими имоти, инвестиционните и функционални предимства на жилищните комплекси в селищни образуваниия, значимостта на жилищния пазар за развитието на икономиката, тенденциите на пазара на луксозните жилища и др.

Събитието беше закрито от проф. д-р П. Илиев. Той изказа своята благодарност към участниците в конференцията и изрази своята надежда, че дискусиите ще са полезни за всички и ще формират една добра основа за бъдещи изследвания. Събитието завърши с връчване на сертификати на участниците.