35-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

На 27 ноември 2020 г. се проведе 35-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”, посветена на 15 годишнината от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ към катедра „Икономика и управление на строителството“.
В научния форум взеха участие представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Институт по механика – БАН, Санкт Петербургски държавен икономически университет, Петербургски държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I” и Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша.
Конференцията бе открита от проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата на доц. д-р Тодор Райчев, ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството“, за приветствие. В своето обръщение към участниците и гостите доц. Райчев акцентира, че в своята 67 годишна история катедрата е успявала да улови пулса на пазара на труда. Така в отговор на изискванията на този пазар в образователното пространство на страната през 2005 г. се появява специалност „Икономика на недвижимата собственост“, която през учебната 2015/2016 г. е преименувана на „Недвижими имоти и инвестиции“. Специалността е приета с позитивизъм и задоволство от всички, а нейни възпитаници са 1085 студента и 9 докторанта. Доц. Райчев изрази своята увереност, че по време на конференцията ще бъдат представени интересни доклади, които ще са полезни не само за участниците, но и за обучението на бъдещите предприемачи и мениджъри.
Поздравление към участниците в конференцията отправи доц. д-р Денка Златева, декан на Стопански факултет, която пожела ползотворна работа на всички, а на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ – да достигне зрялост, дълбока старост и да подготви добри възпитаници.
Конференцията беше организирана в три заседания (пленарно заседание и заседания в две секции).
С пленарни доклади участваха с акад. Ячко Иванов с доклад на тема „Next Generation EU и задачите на строителния сектор“ и проф. Марина Юденко и доц. Евгений Юденко с доклад на тема „Проблемы социальной инфраструктуры в крупных мегаполисах на примере Санкт-Петербурга“. Развитието на алтернативни методи за оценка на строителната дейност, локализацията на логистичните центрове, развитието на строителната активност през последните, цените на жилищните имоти и др. бяха във фокуса на докладите, представени във второто заседание.
Заключителното заседание премина под формата на дискусия по въпроси, свързани със задачите на сектор „Строителство“ за постигане на устойчиво развитие, несъвършенствата на пазара на посреднически (брокерски) услуги в сектор „Операции с недвижими имоти“ и др.
Конференцията бе закрита от доц. д-р Тодор Райчев, който благодари на всички участници и изрази своето задоволство от създадената академична атмосфера, представените интересни доклади и дискусия.