Начало


34-ТА  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

29 НОЕМВРИ 2019

посветена на 100 години от създаването на

„Икономически университет – Варна”


Международната научно–практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Икономика и управление на строителството“ /ИУС/.

Инициатори за ежегодното й провеждане са създателите на катедра ИУС – проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно вече 34 години от техните последователи.

Темата на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” е без промяна от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Организаторите на конференцията изразяват своята убеденост за полезността на срещата между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти. Представените доклади и дискусията по тяхната проблематика, изводите и препоръките в тях ще доведат до теоретични и практикоприложни обобщения, които ще бъдат изключително полезни и ще  способстват за развитието на икономическата теория и бизнеса.