38-ма  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“, ПОСВЕТЕНА НА 70-та ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

10 НОЕМВРИ 2023


Международната научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (БИНИ).

Инициатори за ежегодното й провеждане са създателите на катедра БИНИ – проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно повече от 35 години от техните последователи.
Темата на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” е без промяна от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Организаторите на конференцията изразяват своята убеденост за полезността на срещата между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти. Представените научни разработки и дискусията по тяхната проблематика, изводите и препоръките в тях ще доведат до теоретични и практикоприложни обобщения, които ще бъдат изключително полезни и ще способстват за развитието на икономическата теория и бизнеса.

Участниците в Международната научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ 2023 ще могат да публикуват своите ръкописи в електронно научно списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“  („Construction Entrepreneurship and Real Property“) на издателство „Наука и икономика” с ISSN 2683-0280.

Списанието е включено в националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Списанието се индексира/реферира в: