През месец май 2022 г. организационният комитет на конференцията „Управление на човешките ресурси“ на ИУ-Варна (http://conference.ue-varna.bg/hrm/) проведе Еразъм+ мобилност в Институт за висши изследвания на Фаф, Португалия. Бяха проведени срещи с ръководството на института относно съвместно участие в научно-изследователски проекти, работа по съвместни научни трудове и участие в научни конференции. На срещата с ръководството гл. ас. д-р Мария Велева представи ИУ-Варна с неговата 102-годишна история. Тя запозна колегите със структурата на университета и различните възможности за обучение на студенти и докторанти.

Имаме удоволствието да представим новите членове на редакционната колегия от Институт за висши изследвания на Фаф. Това са проф. д-р Маргарида Родригес (професор в областта на мениджмънта), проф. д-р Мигел Магелаеш (директор на института), проф. д-р Хосе Луис Брага (професор в областта на туризма и устойчивото развитие). С нетърпение очакваме участието на проф. Магелаеш в четвъртото издание на конференцията на 30.09.2022 :).

В рамките на мобилността бяха изнесени лекции и проведени практически занятия пред студенти в областта на корпоративния мениджмънт, управлението на човешките ресурси, икономиката и информационните технологии. 

В лекциите пред студенти от факултет „Управление“ доц. д-р Катя Антонова представи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в условията на дигитализация. Тя разгледа различни теоретични аспекти и някои предизвикателства пред заетите във връзка с новите условия на труд и свързаните с тях физически и психосоциални рискове в работната среда. Представени бяха и ползите от инвестирането в превенция на риска и насърчаването на създаване на по-добри условия на труд. Акцент беше поставен и върху бързото развитие на технологиите, появата на машини, задвижвани от изкуствен интелект и предизвикателствата, пред които се изправя управлението при взаимодействието между хората в организациите и изкуствения интелект. В семинарните занятия доц. Антонова разгледа казуси със студентите по темите на лекциите.

Пред студенти по туризъм гл. ас. д-р Мария Велева изнесе лекции, свързани с управлението на промени в туристическите организации. Бяха представени основните причини за съпротива срещу промените, възможностите за овладяването им и съвременните подходи за управлението на промени в динамична среда. При възникналите дискусии бяха обсъдени приликите и разликите в поведението на работното място при стартиране на организационни промени, както и необходимостта от извършването им в пост-Ковид среда. Гл. ас. д-р Велева изнесе и лекция за значението на меките умения и ролята им при управлението на хора в организациите. Откроени бяха основните им групи, мястото им в управлението на човешките ресурси и възможностите за надграждането им чрез обучение. В практическите занятия бяха обсъдени със студентите различни управленски ситуации на основата на ролеви игри.

Гл. ас. д-р Павлина Иванова представи пред студентите от специалност „Туризъм“ потенциала на България за развитие на селски туризъм и неговите характерни особености. Лекциите ѝ бяха онагледени с богат снимков и видео материал, включително рекламни видео клипове за страната. В семинарните занятия със студентите бяха дискутирани възможностите за предприемаческа дейност, както и за създаване на трудова заетост чрез алтернативните форми на туризъм и други неземеделски дейности в селските райони.

Гл. ас. д-р Велина Колева представи теми, свързани с изучаването на мотивите, които обуславят поведението на индивида в организационна среда. Тя коментира особения интерес на мениджърите към хората, към създаването на мотивационни програми, които да хармонизират организационните с индивидуалните цели на служителите, вдъхновявайки ги за ефективна, всеотдайна и ангажирана работа. Представи своите изследвания по проблема в сектора на информационните технологии, с което предизвика интереса на студенти и преподаватели. В семинарните занятия д-р Колева проигра казуси и ролеви игри със студентите по темите на лекциите.

Пред студенти по компютърни науки гл. ас. д-р Радка Начева представи лекции на теми, свързани с взаимодействието човек-компютър. Тя засегна теоретичните аспекти и значимостта на емоциите на човека в разработването на дизайна на потребителското преживяване на софтуерни продукти, културните различия при възприемането на UI дизайна, достъпността на UI дизайните за хора със специални потребности. Д-р Начева представи и теми, свързани с йерархията на потребностите при UX дизайна и особеностите при създаване на емоционални потребителски интерфейси. Тя представи научните си изследвания, свързани с извличането на емоции от публикации в социалните медии. В практическите занятия проведе и експеримент със студентите, свързан с когнитивните способности на индивидите за възприемане, запомняне и възпроизвеждане на елементи от бранд идентичността на известни компании.