Тематични направления

Имало ли е момент в историята, в който маркетинговият свят да се е променил толкова много за толкова кратко време? През последните две години светът се промени драстично, за да се приспособи към изискванията за бизнес по време на глобална пандемия. Това включва поведението на потребителите, маркетинговите тенденции, Web 3.0 и всичко, което оказва влияние върху начина, по който маркетинговите екипи работят в бизнес средата днес. Тези тенденции и предизвикателства изискват стратегии за ремаркетинг в B2B, B2C и B2G пазарите. Тематичните направления на конференцията се опитват да обхванат тези промени с техните предизвикателства, както и възможностите, които предлагат.

Ремаркетинг в В2В, В2С и B2G пазари

Маркетингът се променя по-бързо от всякога. Неговият първи принцип е принципът на стойността за клиента. Основен приоритет за маркетолозите е да разберат и начертаят пътя на клиента и след това да идентифицират ползите, които фирмата може да предостави, за които клиентите са готови да платят, независимо от типа на пазарните взаимоотношения (B2B, B2C или B2G). 

Дискусията в рамките на този панел обхваща следните въпроси:

 • Как да запазим фокуса върху дългосрочното създаване на стойност в свят, управляван от данни?
 • По какъв начин все по-сложната маркетингова екосистема влияе върху пътя на клиента?
 • Как трябва да се модифицират комуникационните съобщения в потребителската фуния и комуникационните канали?
 • Какви са способите за оптимизиране на медийната стратегия?
 • Кои са най-ефективните стратегии за стимулиране на по-дълбока и трайна ангажираност / лоялност на клиентите към фирмата?
 • Как KPI на клиентите се превръщат във вътрешни KPI?
 • Кои KPI / метрики трябва да се използват за насочване на маркетинговата стратегия?
 • Как фирмите трябва да се справят с новите пазарни участници?
 • Как фирмите трябва да интегрират потребителските си стратегии в световен мащаб?
 • Как да управляваме брандовете по време на криза?
 • Как да управляваме изживяването и промотирането на бранда през целия път на клиента?
 • Как интерфейсът клиент-технология влияе върху стратегията на маркетинговия микс?
 • Как да управляваме дистрибуцията и потребителското търсене по канали?
 • Какви са новите бизнес модели, които засягат маркетинговите дейности?

Ремаркетинг в полза на обществото

В днешния свят на нарастващо унищожаване на околната среда, недостиг на ресурси, бързо нарастващо население и маржинални социални услуги, концепцията за маркетинг в полза на обществото е поставена под съмнение. Основният въпросът е: дали фирмите изпълняват трудната задача за осигуряване на удовлетвореност на клиентите в съзвучие с постигането на дългосрочно обществено благосъстояние?

Дискусията в рамките на този панел обхваща следните въпроси:

 • Каква е отговорността на маркетинга при създаването на устойчиви и релевантни на обществото маркетингови стратегии?
 • Ефективни ли са маркетингът на каузи и зеленият маркетинг? Кога работят тези стратегии и как?
 • Има ли етични проблеми, с които фирмите трябва да се справят, докато разработват стратегии за максимизиране на стойността за клиента през целия му жизнен цикъл и за персонализиране на потребителските изживявания?
 • Как да измерим стойността на устойчивите маркетингови инициативи?
 • Какво е въздействието върху фирмите според техните позиции по отношение на устойчивостта, маркетинга на каузи и отговорния маркетинг?

Маркетингови трансформации

Пандемията, предизвикана от COVID-19 доведе до невероятна промяна в глобалната икономика, която вероятно ще има дългосрочни ефекти върху поведението на потребителите, пазарите, брандинг и комуникационните стратегии, регулирането на пазара и обществената политика, глобалния бизнес и др. Тепърва ние започваме да забелязваме тези ефекти, а те предлагат много възможности за нови изследвания.

Дискусията в рамките на този панел обхваща следните въпроси:

 • Каква е ролята на маркетинга в подпомагането на фирмите да предвидят и да се подготвят за събития от типа „черен лебед“?
 • Как маркетингът може да помогне на фирмите да се адаптират след подобни събития?
 • Как ще се промени поведението на потребителите след пандемията от COVID-19 (например „виртуализация“ на продукти, услуги и потребителско изживяване, очаквания за корпоративна социална отговорност и т.н.)?
 • Как пандемията от COVID-19 ще повлияе на глобализацията на пазарите и веригите за доставки?
 • Кои са новите бизнес модели, засягащи маркетинга (например икономика на споделяне, нови канали за дистрибуция и др.)?
 • Какви нови технологии (например автоматизация/роботика, AI, IoT, 5G, гласово активиране, виртуална/добавена реалност и др.) създават предизвикателства и възможности за маркетинга?