Списък

 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ – ЗАЛА 1

10:30 – 12:30 часа

 

      Председател: Проф. д-р Стоян Стоянов

      Секретар: Гл. ас. д-р Милена Иванова

 

 1.  Доц. д-р Иван Желев, доц. д-р Иван Йовчев

   Икономически университет – Варна, България

   Насоки за прилагане на устойчив фасилити мениджмънт

 2. B.A. George DOGARESCU, PhD

  Authorized Valuer – Constanta, Romania

  Return of Investment (yields) in Rental Properties (Apartments in România – main cities: 2nd Quarter 2019)

 3. Доц. д-р Снежана Сълова

  Икономически университет – Варна, България

  Дигитализацията в строителството и необходимостта от иновативни модели за управление на данните

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ – ЗАЛА 1

13:30 – 16:00 часа

 

Председател: Доц. д-р Тодор Райчев

Секретар: Гл. ас. д-р Милена Иванова

 

 1. Проф. д.э.н. Марина Юденко, Проф. д.э.н. Юлия Голикова

  Cанкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия

  Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Россия

  Влияние трансакционных издержек на эффективность деятельности предпринима-телей в строительстве

 2.  Проф. д. э. н. Николай Чепаченко, Доц. к. т. н. Александр Леонтьев, Доц. к.э.н. Надежда Половникова, Доц. к .э. н. Григорий Ураев

  Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Россия

  Развитие инструментария эффективного управления деятельностью строительных организаций

 3. Проф. д.п.н. Игорь Вострокнутов, Доц. к.ф.-м.н. Александр Луканкин, студент Анастасия Зайцева

  Московский городской педагогический университет, Россия

  Московский региональный социально-экономический институт, Россия

  Новые возможности применения графического калькулятора Casio FX-CG20 в вузовском курсе эконометрики на примере исследования рынка жилья

 4. Проф. д-р Росен Николаев, доц. д-р Танка Милкова

  Икономически университет – Варна, България

  Модел за оптимизиране на запасите в строително предприятие

 5. Доц. к.э.н. Ольга Ковалевская, Доц. к.э.н. Светлана Николихина

  Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия

  Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Россия

  Экономическая конъюнктура на рынке жилой недвижимости России

 6. Доц. д-р Радан Мирянов, гл. ас. д-р Велина Йорданова

  Икономически университет – Варна, България

  Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност

 7. Доц. д-р Цвета Жекова

  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, България

  Сградно-информционното моделиране в инвестиционния процес

 8. Ас. д-р Константин Бобчев

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Използване на BMS при управлението на комплексите от затворен тип

 9. Ас. д-р Мирослав Кръстев, доц. д-р Стоян Тагарев

  Университет по архитектура, строителство и геодезия, България

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Пазарът на земя във Франция и България – анализ и сравнителна характеристика

 10. Доц. д-р Иван Йовчев

  Икономически университет – Варна, България

  Пазар за растеж на малки и средни предприятия

 11. Гл. ас. д-р Иво Костов

  Икономически университет – Варна, България

  Практически въпроси при оценката на отстъпеното право на строеж в България

 12. Гл. ас. д-р Яна Стоенчева

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Влияние на някои фактори върху равнището на наемните цени в град Варна

 13. Гл. ас. д-р инж. Иванка Каменова

  Университет по архитектура, строителство и геодезия, България

  Аутсорсинг индустрия, строителство на офис сгради и пазар на офис недвижимите имоти в България – тенденции и развитие

 14. Гл. ас. д-р Николинка Игнатова, гл. ас. д-р Надя Гилина

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Анализ на човешките ресурси в сектор F „Строителство“ в България

 15. Гл. ас. д-р Милчо Близнаков

  Икономически университет – Варна, България

  Реални опции при инвестиране в недвижими имоти

 16. Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, ас. д-р Мария Димитрова

  Университет за национално и световно стопанство, България

  Анализ на някои тенденции в развитието на строителната дейност на страните  от ЕС

 17. Гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

  Икономически университет – Варна, България

  Публични разходи и жилищна политика

 18. Д-р Кристиян Вълчев

  Агенция за недвижими имоти Интер Тера ООД, България

  Възможности за развитие на пазара на луксозни жилищни имоти

 19. Докт. Науаф Салех Ал-Файез

  Икономически университет – Варна, България

  Пазарът на недвижима собственост в условията на йорданската икономика

 20. PhD student Alexandru Paladi

  PhD school „Economic Engineering and Management“, Technical University of Moldova

  Some critical aspects in the assessment of certain real estate groups for taxation in the Republic of Moldova