На свое заседание редакционната колегия на четвъртата международна научно-практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ (2023) взе решение да номинира следните публикации от всеки от панелите с плакети „Най-добър доклад“.

При определяне на номинациите са взети предвид следните критерии:

  • Докладът е представен по време на конференцията;
  • Актуалност на темата и интерес на участниците в конференцията;
  • Проведен е експеримент или собствено проучване от автора/те;
  • Резултатите от изследването са оформени според изискванията за качествено научно изследване, включително подкрепени с графики / таблици.

Проф. д-р Биляна Джорджевич и докторант Сандра Миланович от Университет в Ниш, Република Сърбия
ОБУЧЕНИЕТО КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – КАЗУС ОТ ПРАКТИКА

Проф. д-р Силвия Парушева, Икономически университет – Варна и Диана Маринова, Бизнес Партньор Човешки ресурси в Майпос Технолъджис ЕАД
ПРИНОС НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ФИРМЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

Доц. д-р Мария Иванова, Нов български университет
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАТИВНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ПОДБОР НА ТАЛАНТИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Номинации от предходни издания на конференцията: