Доц. д-р Катя Антонова

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

web page
Гл. ас. д-р Павлина Иванова
Катедра "Аграрна икономика"
 
web page
Гл. ас. д-р Велина Колева

Катедра "Управление и администрация"

 

web page
Гл. ас. д-р Мария Велева

Катедра "Икономика и организация на туризма"

web page
Гл. ас. д-р Радка Начева

Катедра "Информатика"

web page