Тематични направления

Тематични направления

 • Икономика и дигитални трансформации
 • Глобализация на икономиката
 • Европейска интеграция
 • Икономически растеж, инвестиции и иновации
 • Структурно преустройство, отраслова и регионална икономика
 • Устойчиво развитие
 • Фирми, пазари, конкуренция
 • Управление, стратегии, политики
 • Социални и институционални проблеми
 • Образование в дигиталната епоха
 • Езиците и езиковото обучение в дигиталната епоха
 • Информационните и комуникационни технологии в икономиката и обществото