Изисквания

Изисквания

Работни езици

 • Български
 • Английски

Указания за участие

 • Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници в шаблона, включително резюме, ключови думи, формули, таблици, фигури и цитирани източници.
 • Всеки автор може да участва с един самостоятелен и един доклад в съавторство.
 • Докладите трябва да се представят в посочения срок по електронната поща infoconference@ue-varna.bg или чрез формата за заявка на сайта.
 • Докладите подлежат на рецензиране.

Форматиране на докладите

 • Формат на страница: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm. Номерация на страниците – долу, центрирано;
 • Заглавие на български език: главни букви, получер (bold) шрифт Times New Roman, размер 14 pt, центрирано;
 • Заглавие на английски език: главни букви, получер (bold) шрифт Times New Roman, размер 14 pt, центрирано, един празен ред под заглавието на български език; 
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Под заглавието на английски език, шрифт Times New Roman, размер 12pt, курсив (italic), центрирани (на български и английски език);
 • Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора, курсив (italic), центрирана (на български и английски език);
 • Резюме на английски език: до 7-8 реда (800-1000 знака), един празен ред под месторабота, размер на шрифта 10 pt, курсив (italic);
 • Ключови думи на английски език: размер на шрифта 10 pt, курсив (italic);
 • JEL Code: размер на шрифта 10 pt, курсив (italic);
 • Основен текст: започващ след един празен ред под JEL code, двустранно подравнен (justified). Шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): single. Разстояние от 6pt преди и 0pt след всеки параграф, отстъп в началото на всеки нов  абзац – 0,5 см;
 • Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. При използване на изображение от външен файл – същият да бъде наличен във формат jpg. Под фигурата – номер и наименование, получер (bold) шрифт, центрирани;
 • Таблици: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата – номер и наименование, шрифт курсив (italic), дясно подравнени;
 • Цитиране: съгласно Харвард стил;
 • Име на файла: номер на тематичното направление, собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. Пример: 2_Ivan_Petrov.doc.

Докладите трябва да са написани в съответствие с изискванията и макетния файл, който може да изтеглите от тукdownload.